Ако вече сте избрали подходяща за вас програма и конкретна процедура/мярка и сте решили да работите с нас, ние ще ви окажем пълно съдействие в планирането на вашите проекти. Това е съществен етап от подготовката на вашето проектно предложение и/или бизнес план. На този етап и съобразно вашите идеи и предложения ще ви помогнем да вземете решение относно:

  1. Какви дейности да бъдат включени в проекта?
  2. Какъв бюджет да се заложи?
  3. Как ще се обосноват заложените разходи?
  4. Какъв процент финансиране ще се иска от програмата и какъв процент ще е вашето участие?
  5. Какви плащания ще се искат от съответната програма?
  6. Какви ще са етапите на изпълнение на проекта?
  7. Какви процедури за избор на изпълнител ще трябва да се проведат?

Основната цел на този етап е да се определи обхвата на проекта и отговорностите на въвлечените страни. На база резултатите от този етап ще бъде изготвено проектното предложение или бизнес план, с който ще кандидатствате пред съответната институция за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.