Консултантска услуга по разработване на проектно предложение/бизнес план включва:

1. Попълване на формуляр за кандидатстване/бизнес план и всички допълнителни към тях документи съгласно всички изисквания и критерии за оценка по съответната процедура/мярка;
2. Разработване на бюджет на проектното предложение/бизнес план;
3. Консултации и съдействие при изготвянето на необходимите придружителни документи към проектното предложение чрез:
  • Предоставяне на клиента на списък с документите, които е необходимо да бъдат осигурени съгласно изискванията на насоките за кандидатстване по съответната процедура/мярка.
  • Предоставяне на клиента на образци на документите, изисквани според насоките за кандидатстване в определен формат.
  • Проверка за пълнота на документите, подготвени от клиента и окомплектоване на пакета от документи, които се подават в съответната институция.
4. Съдействие при подаване на проектното предложение/бизнес план и пълния пакет съпътстващи документи в съответната институция.