В зависимост от проекта, който изпълнявате предмет на консултациите по неговото управление ще са дейности като:

1. Подготовка на документи за искане на авансово плащане.
2. Определяне на вида, броя и графика на процедури за избор на изпълнител.
3. Провеждане на всички видове процедури за избор на изпълнител, необходими за осъществяването на заложените по проекта дейности:
3.1. Изготвянето на тръжното досие;
3.2. Оценка на получените оферти и избор на изпълнител;
3.3. Сключване на договор с избран изпълнител;
4. Изпълнението на договора/ите с избрания/ите доставчик/доставчици на дейности по доставка, услуги и СМР.
4.1. Мониторинг по отношение на сроковете, заложени в договорите;
4.2. Мониторинг на плащанията;
4.3. Приемо-предаване на резултати от договори с изпълнители;
4.4. Финализиране на договори с изпълнители.
5. Изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ;
6. Отчитане на напредъка по договора;
7. Комуникация със съответните институции/страни;
8. Съответствие с правила за визуализация;
9. Междинни отчети и искания за междинни плащания.
10. Финално отчитане:
10.1. Изготвяне на искане за финално плащане;
10.2. Изготвяне на финален финансов отчет;
10.3. Изготвяне на финален технически отчет;
10.4. Окомплектоване на документите, придружаващи искането за финално плащане.
11. Други консултации по подготовка на документи, необходими за изпълнението на проекта.

В зависимост от програмата и процедурата/мярката, по която се финансира вашия проект ще бъдат определени необходимите дейности по неговото управление. Каквито и да са те ще можете да разчитате на нашето съдействие и консултации докато не се получи финалното плащане по проекта.